{ }else { ?>
HELLO BRKLYN × HELLO FRIEND
BRKLYN Facebook BRKLYN Instagram BRKLYN TripAdvisor
BRKLYN Facebook
Brklyn.hu

Adatkezelési tájékoztató

 

1.Az adatkezelés célja:

Jelen Tájékoztató célja, hogy rögzítse a Mokoloko Kft. (továbbiakban: Adatkezelő) által alkalmazott adatvédelmi-és kezelési elveket, az adatvédelmi-és kezelési politikáját, amiben rögzített kötelezéseket magára nézve kötelező erővel ismer el.

 

Mokoloko Kft. fenntartja magának a jogot jelen Tájékoztatóban foglaltak bármikori megváltoztatására, amiről késedelem nélkül tájékoztatja Ügyfeleit és Partnereit.

 

Mokoloko Kft.  garantálja, hogy a birtokába került személyes adatokat bizalmasan kezeli, továbbá megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságos kezelését és teljes biztonságát garantálja az Adatkezelés teljes időtartama alatt.

 

Ellenkező tájékoztatás hiányában a Tájékoztató hatálya nem terjed ki azon szolgáltatásokra és adatkezelésekre, melyek a jelen Tájékoztatóban a Társaság honlapjain hirdető, vagy azon más módon megjelenő, az adott honlap üzemeltetőjén ill. az Adatkezelőn kívüli harmadik fél promócióihoz, nyereményjátékaihoz, szolgáltatásaihoz, egyéb kampányaihoz, az általuk közzétett tartalmakhoz kapcsolódnak. Hasonlóan ellenkező tájékoztatás hiányában a Tájékoztató hatálya nem terjed ki olyan weboldalak, szolgáltatók szolgáltatásira és adatkezeléseire, melyekre a Tájékoztató hatálya alá tartozó honlapokon található hivatkozás vezet. Az ilyen szolgáltatásokra a szolgáltatást üzemeltető harmadik fél személyes adatkezelési tájékoztatóban foglal rendelkezések az irányadók, és ezekeért az adatkezelésekért az Adatkezelő semmilyen felelősséget nem vállal.

 

Mokoloko Kft. a személyes adatok kezelését, tárolását, továbbítását a hatályos jogszabályoknak megfelelően, azzal összhangban végzi, így különösen az alábbiakkal:

 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016.április 27) - a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR)
 • 2011. évi CXII. Törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.)
 • 2012. évi I. Törvény – munka törvénykönyvéről (Mt.)
 • 2013. évi V. Törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.)
 • 1997. évi CLV. Törvény – a Fogyasztóvédelemről (Fgytv.)
 • 1998. évi XIX. Törvény – a büntetőeljárásról (Be.)
 • 2000. évi C. Törvény – a számvitelről (Számv.tv.)
 • 2001. évi CVIII. Törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker.t.)
 • 2003. évi C. Törvény – az elektronikus hírközlésről (Eht.)
 • 2005. évi CXXXIII. Törvény – a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magán-nyomozói tevékenység szabályairól (SzVMt.)
 • 2008. évi XLVIII. Törvény – a gazdasági reklámtevékenység egyes korlátairól (Grt.)

 

2. Kezelt személyes adatok köre:

2.1. Ha a Felhasználó valamely szolgáltatás felületét látogatja, az Adatkezelő rendszere automatikusan rögzíti a Felhasználó IP címét.

2.2. A Felhasználó döntése alapján az Adatkezelő a szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódóan kezelheti az alábbi adatokat: név, becenév, nem, lakóhely, tartózkodási hely, irányítószám, születési hely, születési idő, telefonszám, e-mail cím, másodlagos e-mail cím, bemutatkozás, utolsó belépés IP címe, utolsó belépés időpontja.

2.3. Amennyiben a Felhasználó valamely szolgáltatás részére e-mailt (pl. Üzenetet, ajánlat kérést stb..) küld, úgy az Adatkezelő rögzíti a Felhasználó e-mail címét, és azt a szolgáltatás nyújtásához szükséges mértékben és időtartamban kezeli.

2.4. Amennyiben a Felhasználó saját döntése alapján a facebook fiókját összeköti az Adatkezelő facebook fiókjával, akkor az Adatkezelő a fentiekben hivatkozottakon felül a Felhasználó alábbi személyes adatait is kezelheti: facebook, profilnév, facebook profil URL-je, facebook profil azonosító, facebook profilkép, facebook e-mail cím, facebookon megadott lakcím, facebookban megadott nem, születésnap, bemutatkozás, családi állapot és weboldal url.

2.5. A fentebb leírtaktól függetlenül előfordulhat, hogy a szolgáltatás üzemeltetéséhez technikailag kapcsolódó szolgáltató, az Adatkezelő tájékoztatása nélkül a honlapok valamelyikén adatkezelési tevékenységet folytat. Az ilyen és ehhez hasonló tevékenység nem minősül az Adatkezelő által folytatott adatkezelésnek, ezért minden eszközzel megpróbálja az ilyen jellegű adatkezelések megakadályozását és kiszűrését.

 

3. Az adatkezelő által kezelt további adatok köre:

3.1. Az Adatkezelő a testre szabott szolgáltatás érdekében un. Cookie-kat helyez el. A cookie célja az adott oldal minél magasabb színvonalú működésének biztosítása, személyre szabott szolgáltatások biztosítása, a felhasználói élmény növelése. A cookie-kat a Felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve cookie-k alkalmazásának tiltását is be tudja állítani a böngészőjében.

3.2. A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: a Felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során jönnek létre, és amelyeket az Adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a felhasználó külön nyilatkozata és cselekménye nélkül a belépéskor, illetve a kilépéskor automatikusan naplózza.

 

4. Az Adatkezelő által kezelt adatok körének részletezése:

4.1. Éttermi adatkezelések:

4.1.1 Vendég adatok:

Az adatkezelés célja: A Mokoloko Kft étteremeiben történő vásárlás, számla kiállítása, vendég nyilvántartása, vásárlás és fizetés dokumentálása, számviteli kötelezettség teljesítése, vendég kapcsolattartás

Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés a szerződéses teljesítéshez szükséges

Kezelt személyes adatok típusa: név, cím, igénybe vett szolgáltatás megnevezése, vételára, fizetési mód, szolgáltatás igénybevételének időpontja

Az adatkezelés időtartama: A Számv. Tv előírásainak megfelelően 8 év

Kártyás fizetés esetén a bankkártya és a kártyás fizetési tranzakció adatait a ? Bank Zrt. kezeli. Adattovábbítás megvalósulása: bankkártyás fizetés esetén a fizető azonosítója, tranzakció összege, dátum, időpontja a Bank felé.

Az adattovábbítás jogalapja: az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez szükséges a GDPR előírásoknak megfelelően.

 

4.1.2 Rendezvények:

Az adatkezelés célja: a Mokoloko Kft. által rendezvények szervezése, lebonyolítása, koordinálása, ellenőrzése

Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez szükséges a GDPR előírásoknak megfelelően.

Kezelt adatok köre: foglalási azonosítószám, megrendelés és rendezvény időpontja, megrendelő neve, telefonszáma, e-mail címe, a résztvevők száma, érintett neve, életkora, neme, esetleges speciális kérés, ételérzékenységi adatok, megrendelés során megadott egyéb adatok

Az adatkezelés időtartama: a rendezvényt követő egy hónap.

Az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez szükséges.

 

4.1.3. Minőségi kifogások, panaszok kezelése:

Az adatkezelés célja: A Mokoloko Kft. által nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatban felmerülő minőségi kifogások kezelése.

Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez szükséges

A kezelt személyes adatok típusa: panasz egyedi azonosítószáma, a fogyasztó neve, lakcíme, panaszbejelentés helye, ideje, módja, a fogyasztó által beküldött iratok, dokumentumok, egyéb bizonylatok jegyzéke, a panasz leírása, jegyzőkönyv felvételének helye, ideje, felvevőjének neve, aláírása, 

Adatkezelés időtartama: a panaszról felvett jegyzőkönyvek és az írásbeli panaszokra adott válaszok másolati példányainak és a feladási igazoló tekintetében az Fgytv. Alapján 5 év

A vásárlók könyvébe tett bejegyzések másodpéldányainak megőrzése tekintetében 2 év.

Adattovábbítás nem történik.

 

4.1.4. Rendkívüli események:

Az adatkezelés célja: az éttermekben bekövetkezett rendkívüli események kezelése, azokról jegyzőkönyv felvétele.

Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelő. Illetve más személyek jogos érdeke megkívánja a rendkívüli események kezelését.

A kezelt adatok köre: sérült neve, címe, telefonszáma, baleset dátuma, időpontja, sérülés és baleset leírása, intézkedés leírása, elsősegélynyújtó neve, tanú neve, címe, telefonszáma, elérhetősége.

Az adatkezelés időtartama: a vendégbaleseti jegyzőkönyv tekintetében 5 év.

 

 

4.1.5. Talált tárgyak kezelése:

Az adatkezelés célja: az étteremben talált tárgyak nyilvántartása, a tulajdonos, ill. a megtalálójának értesítése.

Az adatkezelés jogalapja: Ptk szerint.

A kezelt személyes adatok típusa: a meglelés dátuma, időpontja, a megtaláló személy adatai, talált tárgy megnevezése, annak ténye, hogy sikerült-e értesíteni a tulajdonost, raktározás helye, megtalálójának és az átvevőnek és átadónak a neve, aláírása

Az adatkezelés időtartama: az adatok törlésre, megsemmisítésre kerülnek a talált tárgy tulajdonos általi átvételét követően.

 

4.1.6. Éttermi wifi szolgáltatás:

A wifi hálózathoz történő csatlakozással a vendégek hozzájárulnak ahhoz,hogy a Mokoloko Kft. a készülék hálózati egyedi azonosítója alapján a csatlakozást figyelemmel kisérje.

Az étterem wifi forgalmát a Mokoloko Kft. nem rögzíti.

 

4.2. Marketing és piackutatási adatbázis:

 

4.2.1. Marketing adatbázis:

A direkt marketing megkereséshez hozzájárulásukat adók adatait a Mokoloko Kft. kezeli.

Az adatkezelés célja: üzleti célú adatbázis építése, az érintettek részére gazdasági reklámot is tartalmazó e-mail-en keresztól történő hírlevelek kiküldése, online analitikai adatok felhasználásával személyre szóló ajánlatok készítése, és az adatkezelő és partnerei ajánlatainak továbbítása.

Direkt marketing célú megkereséshez csak 16 életévüket betöltött személyek járulhatnak hozzá.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása a Grt. Előírásainak megfelelően.

A kezelt adatok köre: azonosítószám, név, cím, e-mail cím, telefonszám, DM célú megkereséshez adott hozzájárulást, az üzenetek küldésével, kézbesítésével, megnyitásával, illetve az érintettek online aktivitásával kapcsolatos adatokat a rendszer tárolja.

Az adatkezelés időtartama: az érintett hozzájáruló nyilatkozatának visszavonásáig.

A DM üzemetek továbbításához adott hozzájárulás visszavonását és a személyes adatok törlését vagy módosítását a Mokoloko Kft. központi e-mail címén lehet kérni.

 

4.2.2. Piackutatási célú adatbázis:

A piackutatásban érintett személyek adatait a Mokoloko Kft. kezeli.

Az adatkezelés célja: a piackutatásban résztvevő személyek adatainak nyilvántartása, szegmentálása, kutatási meghívók küldése, piackutatások koordinálása, lebonyolítása.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása. Piackutatásban csak 16. Életévét betöltött személy vehet részt.

A kezelt adatok típusa: azonosítószám, név, cím, e-mail cím, telefonszám, egyéb szolgáltatott adat.

Az adatkezelés időtartama: az érintett hozzájáruló nyilatkozatának visszavonásáig.

 

4.3. Vagyonvédelem:

4.3.1. Elektronikus megfigyelőrendszer:

A Mokoloko Kft. éttermeiben elektronikus megfigyelő-és rögzítőrendszer működik, melynek részeként kamerák kerültek elhelyezésre a teljes vendégtérre vonatkozóan. A kamerák pontos elhelyezkedése és a megfigyelő területek megnevezése az egységben látható helyen rögzítve van, illetve a vendégek az étterembe lépve tájékoztatást kapnak róla.

Személyes adatok kezelője: a Mokoloko Kft. illetékes vezetője.

Az adatkezelés célja: az emberi élet, a testi épség, valamint a vagyoni jogok védelme érdekében a jogsértések megelőzése, észlelése, az elkövető tettenérése, valamint a jogsértések bizonyítása, az étterem területére engedély nélkül belépők azonosítása, a belépés tényének rögzítése, az illetéktelenül benntartózkodók tevékenységének dokumentálása, az esetlegesen előforduló munkahelyi és egyéb balesetek körülményeinek kivizsgálása.

Az adatkezelés jogalapja: vendégek esetében az érintett hozzájárulása az étterem területére való belépéssel, munkavállalók esetében az Mt. alapján elfogadott jogos érdek a Mokoloko Kft. vagyonvédelméhez.

Kezelt személyes adatok típusa: az étterem területére belépő személyek a képfelvételeken látszódó arcképmása és egyéb a megfigyelőrendszer által rögzített személyes adatai.

Az adatkezelés időtartama: felhasználás hiányában 30 nap (SzvMt)

A felvételek felhasználása:

A kamerák aktuális képének megtekintésére jogosult: a Mokoloko Kft. jogosultsággal rendelkező munkavállalói.

A kamerák felvételének megtekintésére jogosult: a Mokoloko Kft. jogosultsággal rendelkező munkavállalói.

A kamerák felvételét adathordozóra rögzíteni jogosult: a Mokoloko Kft. jogosultsággal rendelkező munkavállalói.

 

A Mokoloko Kft. által üzemeltetett kamerás megfigyelő- és rögzítőrendszer tárolt felvételeibe kizárólag az emberi élet, testi épség és a vagyon sérelmére elkövetett jogsértések bizonyítása és az elkövető azonosítása céljából tekinthetnek be az arra jogosultsággal rendelkező személyek.

Azon érintettek, akinek jogát vagy jogos érdekét a képfelvétel rögzítése érinti, jogának, vagy jogos érdekének igazolásával kérheti, hogy a felvételt az adatkezelő ne semmisítse meg, ill. ne törölje a bíróság vagy a hatóság megkereséséig, de legfeljebb 30 napig. A felvételen szereplő személy tájékoztatást kérhet a megfigyelőrendszerrel róla készült felvételről, kérheti másolat készítését, ill. ha a felvételen más személy is szerepel, akkor betekintést nyerhet a felvételbe. Az érintett kérheti a róla készült felvétel törlését, a felvétellel kapcsolatos adatok módosítását, ill. tiltakozhat az adatkezelés ellen.

Az adatkezelő a rögzített felvételekbe történő betekintések tényét, az azt végző személy nevét, az adatok megismerésének indokát és idejét köteles jegyzőkönyvben rögzíteni.

Adattovábbítás megvalósulása: szabálysértési vagy büntetőeljárás esetén az azokat lefolytató hatóságok, bíróságok felé.

Az átadott adatok köre: a kamerarendszer által készített, releváns információt tartalmazó felvételek.

Az adattovábbítás jogalapja: Be. Sztv.

 

4.4. www.brklyn.hu adatkezelései:

4.4.1. www.brklyn.hu szerver naplózása

Az adatkezelést a Mokoloko Kft. végzi és a weblap meglátogatásával a szerver nem rögzít felhasználói adatokat.

Külső szolgáltatók adatkezelése:

A portál html kódja a Mokoloko Kft.- től független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmaz. A külső szolgáltatók szervere közvetlenül a felhasználó számítógépével áll kapcsolatban, ezért felhívjuk a felhasználók figyelmét, hogy ezen okból kifolyólag képesek felhasználói adatokat gyűjteni.

A felhasználók számára esetlegesen személyre szabott tartalmakat a külső szolgáltatók szervere szolgálja ki, amiről történő adatkezelésről az illetékes adatkezelők tudnak felvilágosítást adni. (Google Analytics szervere).

A honlapon elhelyezésre került a facebook.com címen elérhető szolgáltató kód.

 

4.5. Mobilalkalmazás:

Amikor az érintett használja a Mokoloko Kft. mobilalkalmazását, vagy egyébként kapcsolatba lép a Kft.-vel, akkor az érintettről személyes adatokat gyűjtésére kerülhet sor.

A gyűjtött adatok két kategóriába sorolhatók:

 • az érintett által megadott adatok
 • automatizált módszerrel gyűjtött adatok.

 

A következő információkat adhatják meg az érintettek:

 • név, email cím, születési dátum, 
 • belépési jelszó
 • az alkalmazás használatával kapcsolatos jognyilatkozatokat

A következő információkat lehet automatizált módszerekkel gyűjteni:

 • az érintett által használt IP cím
 • az alkalmazás regisztrációjának dátumát
 • ajánlatok beváltásának dátumát
 • az érintett számítógépén vagy mobilkészülékén futó operációs rendszer és böngésző típusa
 • az érintett mobilkészülékének típusa, azonosítója, hirdetései,
 • Wifi, GPS, Bluetooth használat,
 • ill. az alkalmazás használatával kapcsolatos tevékenységéről, aktivitásáról.

A gyűjtött adatokat a Mokoloko Kft. a következő célokra használhatja fel:

 • az érintett kéréseinek teljesítése, szolgáltatások rendezésének feldolgozása
 • tájékoztatás küldése a Mokoloko Kft. saját és üzleti partnereinek szolgáltatásairól, ajánlatairól, promóciókról vagy eseményekről

Harmadik fél részére a közvetlen marketing céljaik érvényesítése okaként csak akkor osztunk meg érintettek személyes adatait, ha az érintett hozzájárulását adja.

 

4.6. Álláshirdetésre történő jelentkezés:

A Mokoloko Kft. által üzemeltetett honlapon lehetőség van állásra jelentkezni. A személyes adat kezelője a Mokoloko Kft.

A munkaadó, mint adatkezelő a kiválasztási folyamat során, és azt követően egy évig munkaerő kiválasztási célból kezeli a megadott az érintett által megadott személyes adatokat.

Az adatkezelés célja: a Mokoloko Kft.-nél betöltendő állásra történő jelentkezés, a kiválasztási eljárásban való részvétel.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása

A kezelt személyes adatok típusa: név, állandó lakcím, tartózkodási hely, telefonszám, e-mail cím, születési hely és idő, valamint a feltöltött vagy elküldött fénykép, önéletrajz, motivációs levél.

Az adatok törlésének határideje: a pályázat benyújtásától számított egy év.

4.7. Egyéb adatkezelések:

A Tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

 

5. Az adatkezelés elvei és módja:

5.1. Az Adatkezelő a személyes adatokat a jóhiszeműség, a tisztesség és az átláthatóság elveinek, valamint a hatályos jogszabályok és jelen Tájékoztatóban foglaltak rendelkezéseinek megfelelően kezeli.

5.2. A szolgáltatások igénybevételéhez elengedhetetlenül szükséges személyes adatokat az Adatkezelő az érintett Felhasználó hozzájárulása alapján és kizárólag a célhoz kötötten használja fel.

5.3. Az Adatkezelő a személyes adatokat csak a jelen Tájékoztatóban ill. a vonatkozó jogszabályokban meghatározott célból kezeli. Minden olyan esetben, ha a személyes adatokat az Adatkezelő az eredeti adatfelvétel céljától eltérő céllal kívánja felhasználni, erről a Felhasználót tájékoztatja, előzetes, kifejezett hozzájárulását kéri, illetőleg biztosítja számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

5.4. Az Adatkezelő a részére megadott személyes adatokat nem ellenőrzi.

5.5. A 16. életévét be nem töltött személy érintett személyes adatait csak a felette szülői felügyeletet gyakorló nagykorú személy hozzájárulása esetén kezelhető. Az Adatkezelőnek nem áll módjában a hozzájáruló személy jogosultságát, ill. nyilatkozatának tartalmát ellenőrizni, így a Felhasználó ill. a felette szülői felügyeletet gyakorló személy szavatol azért, hogy a hozzájárulás megfelel a jogszabályoknak.

5.6. Az Adatkezelő az általa kezelt személyes adatokat a jelen Tájékoztatóban meghatározott Adatfeldolgozókon, valamint egyes esetekben külső szolgáltatókon kívül harmadik félnek át nem adja.

Az Adatkezelő bizonyos esetekben- hivatalos bírósági, rendőrségi megkeresés, jogi eljárás szerzői, vagyoni, ill.egyéb jogsértés vagy ezek alapos gyanúja esetén az Adatkezelő érdekeinek sérelme, a szolgáltatások biztosításának veszélyeztetése stb..- harmadik fél számára hozzáférhetővé teszi az érintett felhasználó elérhető személyes adatait.

5.7. Az Adatkezelő rendszere a felhasználók aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatók össze a felhasználók által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más honlapok, sem más szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.

5.8. Az Adatkezelő az általa kezelt személyes adat helyesbítéséről, korlátozásáról, ill. törléséről az érintett felhasználót, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban a személyes adatot adatkezelés céljából továbbított. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

5.9. Az Adatkezelő gondoskodik a személyes adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, ill. kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok véletlen elvesztését, jogtalan megsemmisülését, jogosulatlan hozzáférését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását, jogosulatlan terjesztését.

 

6. Felhasználó jogai, érvényesítésük módja:

6.1. A Felhasználó kérheti, hogy az Adatkezelő tájékoztassa, hogy kezeli-e a Felhasználó személyes adatát, amennyiben igen, akkor az általa kezelt személyes adatokhoz biztosítson számára hozzáférést.

6.2. A Felhasználó kérheti az Adatkezelő által kezelt személyes adatainak helyesbítését vagy módosítását.

6.3. A Felhasználó kérheti az Adatkezelő által kezelt személyes adatainak törlését

A törlés megtagadható a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából, vagy ha a személyes adat kezelésére a jogszabály felhatalmazást ad, valamint jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, ill. védelméhez.

A törlési kérelem megtagadásáról az Adatkezelő minden esetben tájékoztatja a felhasználót, megjelölve a törlés megtagadásának indokát.

Az Adatkezelő által küldött hírlevelek az azokban található leiratkozás linken keresztül, vagy e-mail küldésével mondható le. Leiratkozás esetén az adatkezelő a hírlevél adatbázisából törli a felhasználó személyes adatait.

6.4. A Felhasználó kérheti, hogy személyes adatainak kezelését az Adatkezelő korlátozza, ha a felhasználó vitatja a kezelt adat pontosságát. Ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát.

Felhasználó kérheti személyes adatainak kezelésének korlátozását, ha az adatkezelés jogellenes, továbbá akkor is kérheti, ha az adatkezelés célja megvalósult, de a Felhasználó igényli azok Adatkezelő általi kezelését jogi igények előterjesztése, érvényesítése, védelme céljából.

6.5. Felhasználó kérheti, hogy az Adatkezelő a felhasználó által rendelkezésére bocsátott és a felhasználó által automatizált módon kezelt személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban részére átadja és vagy azokat másik adatkezelő részére továbbítsa.

6.6. A Felhasználó tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelése kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, valamely szolgáltatás üzemeltetője vagy harmadik fél jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges.

 

7.0 Adatfeldolgozás:

7.1. Az Adatkezelő tevékenysége ellátásához Adatfeldolgozókat vesz igénybe.

7.2. Az Adatfeldolgozók önálló döntést nem hoznak, kizárólag az Adatkezelővel kötött szerződés, és a kapott utasítások alapján jogosultak eljárni. Az Adatfeldolgozók 2018.05.25 napját követően a részükre az Adatkezelő által továbbított és általuk kezelt vagy feldolgozott személyes adatokat a GDPR által előírt rendelkezésekkel összhangban rögzítik, kezelik, dolgozzák fel és erről nyilatkozatot tesznek az Adatkezelő részére.

7.3. Az Adatkezelő ellenőrzi az Adatfeldolgozók munkáját.

7.4. Az Adatfeldolgozók további adatfeldolgozó bevonására csak az Adatkezelő hozzájárulásával jogosultak.

 

8.0. Adattovábbítás lehetősége:

8.1. Az Adatkezelő jogosult és köteles minden olyan rendelkezésre álló és általa szabályszerűen tárolt személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely személyes adat továbbítására őt jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kötelezi. Ebből származó következményekért nem tehető felelőssé.

8.2. Amennyiben az Adatkezelő a szolgáltatások oldalain található tartalomszolgáltatás és tárhelyszolgáltatás üzemeltetését, vagy hasznosítását átadja részben vagy egészben harmadik fél részére, úgy az általa kezelt személyes adatokat részben vagy egészben ezen harmadik fél számára a Felhasználó külön hozzájárulásának megkérése nélkül, azonban a Felhasználók megfelelő előzetes tájékoztatása mellett átadhatja az új üzemeltető részére azzal, hogy ezen adattovábbítás a Felhasználót nem hozhatja a Tájékoztatóban megjelölt adatkezelési szabályoknál hátrányosabb helyzetbe.

Az Adatkezelő az adattovábbítás megtiltására lehetőséget kell, hogy biztosítson a Felhasználó részére.

 

9.0 Az Adatkezelési Tájékoztató módosítása:

9.1. Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy az Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat egyoldalú döntésével bármikor módosítsa.

9.2. A Felhasználó következő belépéssel elfogadja a Tájékoztató mindenkori hatályos rendelkezéseit, ezen túlmenően az egyes Felhasználók beleegyezésének kikérésére nincs szükség.

 

10.0 Jogérvényesítési lehetőségek:

10.1. Adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel kereshető a Társaság adatvédelmi tisztviselője az adatkezeles@eventrend.hu e-mail címen.

10.2. A Felhasználó az adatkezeléssel kapcsolatos panaszával közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125. Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C) fordulhat.

10.3. A Felhasználó jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per- az érintett választása szerint- az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

 

Krausz Gábor heavy metal ételeit kedvenc külföldi városai ihlették! Vagány kompozíciók, szépen megkomponált ízek és minőségi alapanyagok várnak rád a BRKLYN megújult éttermében! Várunk sok szeretettel!események


Összes esemény


Étlap

Bár ételek / Bar food

 • BRKLYN Steak szendvics, paprika relish, grillezett paradicsom, rukkola, parmezán saláta, citrom vinaigrette2190.-ft
 • BRKLVN Steak Sandwich, pepper relish, grilled tomatoes, rocket andparmesan salad, emonvlnalgrette
 • Konfitált kacsacomb krokett, joghurtos Lila káposzta krém1790.-ft
 • Confit duck Leg croquettes,joghurt,red cabbagecream
 • Mártogató válogatás, pitával,friss zöldségekkel (Humusz, zsidótojás, padlizsánkrém)1790.-ft
 • Dipselection,hummus,egg creamjewish style,aubergine pürée
 • Arancini,paraj,fokhagyma1790.-ft
 • Aranclnl,splnach,garlic
 • Sültvelő,pirított bacon, konfitált fokhagyma, savanyúság, pirítós1690.-ft
 • Roasted bone marrow,bacon, confit garlic, toast
 • Édesburgonya chips, snldUnges tejföl1590.-ft
 • Sweet potato chips,sour cream

Leves / Soup

 • Lecsókrémleves, N'duja, fürjtojás, pirított bacon1490.-ft
 • Lecso cream soup,N'duja, quai egg, bacon

Saláták / Salads

 • Brklyn csirkéscézár saláta2690.-ft
 • Brklyn Caesar salad
 • Tonhalsaláta, feketeszezám, marlnált cukkini, marokkóisós citrom vinaigrette, ponzu3290.-ft
 • Tuna Salad,Seasame seeds, Marinated courgettes, Moroccan preserved Lemon vinaigrette, ponzu

Bisztró főételek / Bistro dishes

 • Bőrénsült lazac, édeskömény, fekete kagyló, sáfrányszósz, vajas - chilis brokkoli4390.-ft
 • Pan-fried salmon,fennel,black mussel,saffron sauce, buttered broccoU, chili
 • Egész Jerk Bébi csirke, gri lezett rómaisaláta, kukorica - chilisalsa3890.-ft
 • Jerk Baby chicken, roastedbaby roman lettuce, sweetcom -chilisalsa
 • Mangalicaszűz, konfitált fokhagymakrém,saláta velouté,petrezselymes röszti burgonya3690.-ft
 • MangalicatenderLoin,confit garlic, Lettuce veLouté, sweet potato „röszti"
 • Fűszeres bárány húsgombóc, korlanderes paradicsom,sü t padUzsán, harlssajoghurt3490.-ft
 • Spicy Lamb meat baLLs, coriander,tomato, roasted aubergine,harissa yoghurt
 • Brklyn Bagel Burger,Lilahagymalekvár, bacon mayo, tojás, édesburgonya2890.-ft
 • Brklyn Bagel Burger,red onionjam, bacon mayo, egg, sweet potato
 • Bazsalikomos házignocchi,brokkoli,tavaszi babok, ricotta, barnavaj2690.-ft
 • Basi gnocchi, spring beans,ricotta,brown butter

Desszert / Dessert

 • Fehércsokoládé, passlógyümölcs, créme brülée,kókuszchips1590.-ft
 • White chocolate & passion fruit creme bru e, coconut chips

Itallap

Signature Italok / Signature Drinks

 • Brklyn Cosmo 1780,-
 • Rose a'la Brklyn 1840,-

 

 • Brklyn Bubbles 1780,-
 • Hendrick's sour 1840,-

Koktélok / Cocktails - Ginger and Spicy

 • Rosé Mule 1780,-
 • Spicy Irish Sour 1780,-

 

 • Kraken 2180,-
 • Sailor & Ginger 1780,-
 • Vanilla Mule 1780,-

Koktélok / Cocktails - Take it easy

 • Blueberry Bubbles 1980,-
 • Crazy 88 1580,-
 • Gin and wine 1680,-
 • Vanilla smash 1480,-

 

 • Brklyn G and T 1840,-
 • Eggs of Brklyn 1780,-
 • Red Bubbles from Manhattan 1780,-

Koktélok / Cocktails - Not For Women Only

 • Black/white Russian 1880,-
 • Raspberry Martini 1780,-

 

 • Aperol Spritz 1780,-
 • Passion&Chili Caipirinha 1580,-
 • Sparkling mint 1880,-

Koktélok / Cocktails - Shots With The Crew

 • Brklyn shot (4 db) 3240,-
 • Small Red (4 db) 3240,-

 

 • Lookin' Friday (4 db) 3240,-

Magnumok

 • Absolut Elyx 1,571500,-
 • Belvedere Pure 1,7571500,-
 • Grey Goose 1,565500,-
 • Kreinbacher extra dry 1,528500,-
 • Moet & Chandon Brut 3185000,-
 • Russian Standard 365500,-

 

 • Belvedere Pure 3145500,-
 • Grey Goose 4,5175500,-
 • Jack Daniel's 1,553500,-
 • Moet & Chandon Brut 1,558500,-
 • Mumm Cordon Rouge 1,558500,-
 • Veuve Clicquot Brut 1,558500,-

Ház bora /House of wine/

 • Frittmann Fruska Rosé 2015-2016 1 dl /0,75ll 760 / 3800,-

 

 • Frittmann Fruska fehér 2015-2016 1 dl /0,75 l760 / 3800,-

Fehérborok

 • Figula Chardonnay 2016 1 dl /0,75 l1160 / 5500,-
 • Laposa Friss 2016-2017 1 dl /0,75 l960/ 4800,-
 • Matua Sauvignon Blanc 2016 0,75 l9800,-
 • Sauska Sárgamuskotály 2016-2017 1 dl /0,75 l1160 / 5500,-

 

 • Béla és Bandi Sauvignon Blanc 2016 1 dl /0,75 l1160 / 5500,-
 • Kreinbacher Somlói Furmint 2015-2016 1 dl /0,75 l960 / 5300,-
 • Légli Riesling 2016 1 dl /0,75 l1160 / 5800,-
 • Nyakas Irsai Olivér 2017 (október vége) 1 dl /0,75 l 960/ 4800,-

Roséborok

 • Dúzsi Kékfrankos Rosé 2016 1 dl /0,75 l960 / 4800,-
 • Sauska Rosé 2016 1 dl /0,75 l1060 / 5800,-

 

 • Chateau D'Esclans Whispering Angel Rosé 2016-2017 0,75 l12500,-
 • Konyári Rosé 2016 1 dl /0,75 l 960 / 4500,-
 • Takler Rosé 2016 1 dl /0,75 l 960 / 4500,-

Vörösborok

 • Bolyki Indián Nyár 2015 1 dl / 0,75 l1160 / 5300,-
 • Kaiken Malbec 2015-2016 1 dl / 0,75 l1260 / 5500,-
 • St. Andrea 1 dl / 0,75 l1260 / 6300,-

 

 • Heimann Merlot 2015 1 dl / 0,75 l1160 / 5500,-
 • Sauska Cuvée 11 2013 0,75 l 9500,-

Pezsgők

 • Dom Perignon 0,7592500,-
 • Kreinbacher Rose 0,7513500,-
 • Moet & Chandon Brut 0,7533500,-
 • Moet & Chandon Ice Rosé 0,7549500,-
 • Mumm Cordon Rouge 0,7533500,-
 • Veuve Clicquot Brut 0,7533500,-

 

 • Dom Perignon Rose 0,75152500,-
 • Louis Roederer Christal 0,75125500,-
 • Moet & Chandon Ice Imperial 0,7538500,-
 • Moet & Chandon Rose 0,7535500,-
 • Veuve Clicquot Bru 0,375 liter15500,-

 

Prosecco

 • Bortolomiol Prosecco Miól Extra Dry Treviso – D.O.C 1 dl1360 ,-
 • Villa Sandi D.O.C. Prosecco Frizzante 0,75 l5800,-
 • Villa Sandi D.O.C.G. Prosecco Spumante 0,75 l7800,-

 

 • Bortolomiol Prosecco Mioi Extra Dry Trevisio D.O.C 0,75 l6500,-
 • Villa Sandi D.O.C. Prosecco Frizzante 1 dl1240,-
 • Villa Sandi D.O.C.G. Prosecco Spumante 1 dl1640,-

Vodkák / Vodka

 • Absolut citrom 4 cl1080,-
 • Absolut málna 4 cl1080,-
 • Beluga Noble 4 cl2340,-
 • Belvedere Intense 1l51500,-
 • Belvedere Pure 4 cl2340,-
 • Ciroc 1l48500,-
 • Grey Goose 1l47500,-
 • Grey Goose (pear, lemon) 4 cl2340,-
 • Kaufmann Soft 0,7l52500,-
 • Russian standard platinum 4 cl1340,-

 

 • Absolut Blue 4 cl1080,-
 • Absolut Elyx 4 cl2340,-
 • Absolut vanilia 4 cl1080,-
 • Beluga Noble 1l47500,-
 • Belvedere Pure 0,7l37500,-
 • Ciroc 4 cl2340,-
 • Finlandia 4 cl1020,-
 • Grey Goose 4 cl2340,-
 • Kaufmann Soft 4 cl3540,-
 • Russian standard 4 cl1080,-

Ginek/ Gin

 • Beefeater 24 4 cl1340,-
 • Bombay Sapphire 4 cl1180,-
 • Copperhead 4 cl1940,-
 • Hendrick's 4 cl1740,-
 • Monkey 47 4 cl2840,-
 • Plymouth 4 cl1540,-

 

 • Beefeater 4 cl1020,-
 • Beefeater 24 0,7l27500,-
 • Bombay Sapphire 1l29500,-
 • G'Vine Florasion 4 cl2140,-
 • Hendrick's 0,7l33500,-
 • Monkey 47 0,5l41500,-

Rumok / Rum

 • Bacardi 8 yrs 4 cl1940,-
 • Bacardi black 4 cl1140,-
 • Bacardi oro 4 cl1040,-
 • Cachaca ouro(brazil cukornád párlat) 4 cl1040,-
 • Havana Club 3yrs 4 cl1020,-
 • Havana Club 7 yrs 0,7 l34500,-
 • Kraken 4 cl1640,-
 • Matusalem Gran Reserva 15 yrs 0,7 l34500,-
 • Myers's 4 cl1040,-
 • Ron Zacapa 23 yrs 0,7 l49500,-

 

 • Bacardi 151 4 cl1540,-
 • Bacardi 8 yrs 0,7 l33500,-
 • Bacardi oakheart 4 cl1020,-
 • Bacardi superior 4 cl1020,-
 • Captain Morgan Spiced 4 cl1140,-
 • Havana Club 7 yrs 4 cl1940,-
 • Havana Club Especial 4 cl1080,-
 • Malibu 4 cl1020,-
 • Matusalem Gran Reserva 15yrs 4 cl1940,-
 • Ron Zacapa 23 yrs 4 cl2740,-
 • Sailor Jerry 4 cl1340,-

Whiskey

 • Ballantine's 4 cl1020,-
 • Ballantine's Hard Fired 4 cl1280,-
 • Chivas Regal 12 yrs 4 cl1680,-
 • Chivas Regal Extra 4 cl2780,-
 • Jack Daniel's 1l31500,-
 • Johnnie Walker Black Label 0,7l33500,-
 • Maker's Mark 0,7l27500,-

 

 • Ballantine's Brasil 4 cl1020,-
 • Ballentine's 12 yrs 4 cl1380,-
 • Chivas Regal 12 yrs 1l37500,-
 • Famous Grouse 4 cl1020,-
 • Johnnie Walker Black Label 4 cl1880,-
 • Johnnie Walker Red Label 4 cl1020,-

Amerikai Bourbon / Americab Bourbon

 • Jack Daniel's 4 cl1340,-
 • Jack Daniel's Single Barrel 4 cl1940,-
 • Maker's Mark 4 cl1640,-

 

 • Four Roses 4 cl1380,-
 • Jack Daniel's Gentleman Jack 4 cl1640,-
 • Jim Beam 4 cl1080,-
 • Southern Comfort 4 cl980,-

Single Malt Scotch / Single Malt Scotch

 • Glenlivet Founders Reserve 4 cl1980,-

 

 • Strathisla 12 yr 4 cl2580,-

Ír Whiskey / Irish Whiskey

 • Bushmills Original 4 cl1340,-
 • Jameson Black Barell 4 cl1940,-

 

 • Jameson 4 cl1140,-
 • Jameson Caskmates 4 cl1340,-

Tequila/Tequila (4cl)

 • El Jimador Blanco 1080,-
 • Jose Cuervo Gold 1080,-
 • Olmeca Blanco 1080,-
 • Patron Anejo 2940,-
 • Patron Silver 2440,-

 

 • El Jimador Reposado 1080,-
 • Jose Cuervo Silver 1080,-
 • Olmeca Gold 1080,-
 • Patron Reposado 2740,-
 • Patron Xo cafe 1740,-

Vermouth/Vermouth (8cl)

 • Martini Bianco 940,-
 • Martini Rossato 940,-

 

 • Martini Dry 940,-
 • Martini Rosso 940,-

Cognac & Brandy / Cognac & Brandy (4cl)

 • Henessy v.s. 1740,-
 • Martell V.S 1740,-
 • Metaxa 7* 1080,-

 

 • Martell V..S.O.P 2340,-
 • Metaxa 5* 1020,-

Pálinka-Pálinkalikörők / Palinka and palinka liquers

 • Márton és lányai cigánymeggy - sour cherry 1940,-
 • Réz Angyal 55% kajszibarack - apricot 1540,-
 • Réz Angyal Barrique Szilva - plum 1140,-
 • Réz Angyal mézes ágyas meggy - aged sour cherry with honey 1140,-

 

 • Márton és lányai birsalma - quince 2140,-
 • Márton és lányai Irsai Olivér - grape 1840,-
 • Réz Angyal 55% málna - raspberry 1840,-
 • Réz Angyal feketecseresznye - black cherry 1140,-

Gyomorkeserű/Bitters (4cl)

 • Becherovka 980,-
 • Jagermeister 980,-
 • Unicum next 980,-

 

 • Aperol (6cl) 1040,-
 • Campari (6cl) 1140,-
 • Unicum 980,-
 • Unicum Szilva 980,-

Likörők/Liquers (4cl)

 • Absint Tunel Green 1240,-
 • Chambord 1380,-
 • De kuyper Cassis 940,-
 • Disaronno amaretto 1140,-
 • Kahlua 980,-
 • Ouzo 12 980,-

 

 • Baileys (6cl) 1240,-
 • Cointreau 1380,-
 • De kuyper Triple Sec 940,-
 • Frangelico 1140,-
 • Luxardo Marascino 980,-
 • Ramazotti Sambuca 1040,-

Csapolt Sörők

 • Borsodi (0,3 l) 560,-
 • First IPA (India Pale Ale) (0,3 l) 680,-
 • First Witbier (Belga Búza) (0,3 l) 680,-
 • Hoegaarden Búza (0,3 l) 680,-
 • Staropramen (0,3l) 620,-

 

 • Borsodi (0,5 l) 880,-
 • First IPA (India Pale Ale) (0,5 l) 1180,-
 • First Witbier (Belga Búza) (0,5 l) 1180,-
 • Hoegaarden Búza (0,5 l) 1180,-
 • Staropramen (0,5l) 980,-

Üveges Sörök/Bottled Beer (0,33L /0,5L)

 • Beck's 720,-
 • Corona 1280,-
 • First Pilsner 980,-
 • Staropramen búza 840,-
 • Stella Artois 720,-

 

 • Carling Apple cider 1040,-
 • First APA (American Pale Ale) 980,-
 • Staropramen 720,-
 • Staropramen granat 840,-
 • Stella Artois N.A 720,-

Energiaital / Energy drinks (0,25L)

 • Red Bull 850,-

 

 • Red Bull sf 850,-

 

Szénsavas üdítők/Soft drinks (0,25L)

 • 7up 480,-
 • Dr. Pepper 780,-
 • Fentimans Tonic Water 740,-
 • Fever Tree Premium Lemon Tonic 940,-
 • Pepsi Cola 480,-
 • Schweppes Orange 480,-
 • Vanilla Coke 780,-

 

 • Canada Dry 480,-
 • Fentimans Pink Grapefruit Tonic Water 740,-
 • Fever Tree Premium Indian Tonic 940,-
 • Old Jamaica Ginger Beer 740,-
 • Pepsi Light 480,-
 • Schweppes Tonic 480,-

Rostos üdítők / Juice (0,2L)

 • Lipton barack 480,-
 • Lipton zöld 480,-
 • Tropicana alma 520,-
 • Tropicana narancs 520,-

 

 • Friss narancslé (1dl) 300,-
 • Lipton citrom 480,-
 • Ruby Red (1dl) 200,-
 • Tropicana ananász 520,-
 • Tropicana őszi 520,-

Limonádék / Limonade

 • Classic 0,5 l840,-
 • Házi fekete tea 0,5 l840,-
 • Málnás, bazsalikomos 0,5 l840,-
 • Passion fruitos 0,5 l840,-

 

 • Házi bodza szörp 0,5 l840,-
 • Házi málnaszörp 0,5 l840,-
 • Mentás, uborkás 0,5 l840,-

Ásványvízek / Water

 • Kristály Natura szénsavas 440,-
 • San Pellegrino 0,25L/0,75L580/1140,-

 

 • Aqua Panna 0,25L/0,75L580/1140,-
 • Kristály Natura szénsavmentes 440,-

Kávék / Coffee

 • Bailey's Coffee 970,-
 • Espresso 420,-
 • Friss Menta Tea 630,-
 • Jeges Kávé 780,-
 • Latte Macchiato 590,-
 • Melange 580,-

 

 • Amerikai Kávé 510,-
 • Cappuccino 480,-
 • Forró csoki 680,-
 • Hosszú Kávé 480,-
 • Koffeinmentes Kávé 400,-
 • Macchiato 420,-
 • Tea 630,-

hírek

BRKLYN

BRKLYN New Year's Eve

Tűkön ültünk már, hogy kihozhassuk a #highlife és a BRKLYN idei, közös szilveszteri bulijával kapcsolatos eseményt. Az idei évet egy igazi all star bulival...

Hello Brklyn, hello Füred!

Hello Brklyn, hello Füred!

Végre valóra válthatjuk azt, amit már régóta terveztünk! Irány a Balaton és a nyári rezidencia BRKLYN módra! Idén nyáron szedjük a sátorfánkat, elhagyjuk...

Az idény utolsó Retro 2000-esek partyja a Brklynban!

Az idény utolsó Retro 2000-esek partyja a Brklynban!

Mielőtt nyári szünet gyanánt elhagynánk Budapestet, hogy a nyári hónapokra leruccanjunk Balatonfüredre, még egy utolsó, tavaszzáró Retro bulit muszáj rendeznünk...

PROVOCATEUR este a BRKLYNban!

PROVOCATEUR este a BRKLYNban!

A BRKLYN mindig más és más estékkel, bulikkal készül nektek! Most is valami extrával jövünk 25-én, még pedig a hölgyeké lesz a főszerep!


További hírek
Brklyn
1075 Budapest Kazinczy utca 48.
Asztalfoglalás
Tel.: +36 30 945 80 58
Adatkezelési Tájékoztató
Üzemeltető: Mokoloko Kft
Üzletvezetők: Koller Gábor, Czene Gergő

Website building, webdesign, Search Endine optimization: Expedient

BRKLYN - HELLO BRKLYN x HELLO FRIEND